Ergotherapiepraktijk

in Bernheze, Oss, MaashorstPrivacyverklaring

Privacyverklaring ErgoZelf
In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij ErgoZelf allemaal doen met de informatie die we over u te weten komen. Wij raden u aan deze privacyverklaring goed te lezen. Als u na het lezen van deze verklaring nog vragen hebt, neem dan contact met ons op. Voor aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u ook terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: Autoriteit Persoonsgegevens 
Contactgegevens
ErgoZelf
Pater van den Elzenstraat 14
5384 JH Heesch
06-25407494
ergozelf.nl
Mariken Heesakkers is de Functionaris Gegevensbescherming van ErgoZelf. Zij is te bereiken via info@ergozelf.nl of via 06-25407494.
Persoonsgegevens
ErgoZelf is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 24 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat ErgoZelf beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. ErgoZelf is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.
Doel van het verwerken van uw persoonsgegevens
ErgoZelf verwerkt uw persoonsgegevens om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken persoonsgegevens in de zin van artikel 5 van de AVG (beginselen inzake verwerking van persoonsgegevens). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. ErgoZelf gebruikt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact met u te kunnen opnemen als we een vraag hebben. Daarnaast zijn wij verplicht om uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, BSN nummer en nummer van een identiteitskaart te registeren in uw behandeldossier. Wij gebruiken deze gegevens enkel voor onze eigen dossiervorming.
Grondslag van de verwerking en bewaren van persoonsgegevens
Onze praktijk moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG (rechtmatigheid van de verwerking). Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan uw persoonsgegevens te verwerken voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van ergotherapeutische behandelingen. Op grond van wettelijke verplichtingen (WGBO) zijn wij verplicht uw medisch dossier 15 jaar te bewaren. Na afloop van deze bewaarperiode vernietigen wij uw gegevens. Onze praktijk bewaart uw gegevens elektronisch. Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan bewaren wij de gegevens die u ons toestuurt zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Delen van persoonsgegevens
Vanzelfsprekend geven wij uw gegevens nooit door aan derden, behalve wanneer dat nodig is voor de afwikkeling van de behandeling. U kunt hierbij denken aan de eindrapportage richting de verwijzer en de aanvraag van hulpmiddelen bij de zorgverzekeraar of Wmo. Dit gaat altijd in overleg met u.
Beveiliging van persoonsgegevens
Artikel 5 sub 1f van de AVG verplicht ErgoZelf om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan ErgoZelf zorgt ervoor dat uw (persoons)gegevens tijdens verzending zijn versleuteld. Daarnaast vindt de verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding plaats. ErgoZelf neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ErgoZelf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ergozelf.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Cookies
ErgoZelf gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl
De content van de website
Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ErgoZelf, is ten strengste verboden. Indien ErgoZelf niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.
Klacht indienen
Hoewel wij al het nodige doen om uw privacy te borgen kan het zijn dat u niet tevreden bent over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt. Als u een klacht heeft kunt u hierover contact met ons opnemen. Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens 
Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De op de website beschikbare versie van de privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.


Deze privacyverklaring is geüpdatet in november 2023
E-mailen
Bellen
Map
Info